ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล

ร้องเรียนการทุจริต

E-Learning

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
1,140
เดือนที่แล้ว
2,059
ปีนี้
15,476
ปีที่แล้ว
18,462
ทั้งหมด
89,111
ไอพี ของคุณ
35.175.107.77
กิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

วัน26พฤษภาคม 2564 นายสว่าง อุปโยนายกเทศมนตรีตำบลสะเมิงใต้มอบหมายนายสาย แสนคำเลขานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศาบาลตำบลสะเมิงใต้กิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีหน่วยงานป่าไม้สังกัด สบอ.16 ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง  เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และและประชาชนบ้านกองขากหลวง ม. 7 ต.สะเมิงใต้ ร่วมกันปลูกต้นมะไฟ ตะเคียนทอง มะกล่ำ เสี้ยวดอกขาว สะเดาช้าง เติม รวมจำนวน 450 ต้น ผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ บริเวณห้วยแม่ปะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลสะเมิงใต้,samoengtai.go.th

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4                   การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี                         ในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

  1. วัตถุประสงค์

          3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง                     ในการดําเนินประจำวันและในการปฏิบัติราชการ

          3.2 เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี             รู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลสะเมิงใต้  ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล

  1. เป้าหมาย/ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสะเมิงใต้

  1. พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

  1. วิธีดำเนินการ

จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ

          6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

          6.2 จัดกิจกรรม…

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น

          6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวาย เทียนเข้าพรรษา เครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

17 มีนาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (2 รายการ)